Music Explosion

 — (EDT, UTC-04) — (EDT, UTC-04)

Miami Air and Sea Show, Miami Beach, FL